Podporujeme

Rozhodnutie je na vás : ) O použití vášho daru za adoptovanie si jednej alebo viacerých kačíc rozhodujete vy sami. Spomedzi šesť neziskových organizácii môžete vybrať jednu, ktorej svoj dar venujete. Získané financie organizácia použije na konkrétne verejno-prospešné aktivity, ktoré realizuje.

Vybrať si môžete z týchto organizácií:

Komunitná nadácia Bratislava, Divé maky, Mládež ulice, Námestie pre ľudí, 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom a Zelená hliadka

A čomu sa tieto organizácie venujú? 

Komunitná nadácia Bratislava je malá veľká nadácia. Malá je možno svojou kanceláriou a počtom ľudí, ktorí v nej pracujú, veľká je však svojimi aktivitami, čo všetko sa jej od založenia v roku 2000 podarilo. Za ten čas zrealizovali prostredníctvom nadácie svoje projekty a aktivity už stovky neziskových organizácií či neformálnych skupín ľudí, pri ktorých sa stretávajú malí aj veľkí. Okrem toho pripravuje nadácia aj vlastné aktivity, ktorými sa snaží podporovať myšlienku filantropie, zvyšovať kvalitu života a vzbudiť medzi Bratislavčanmi o mesto záujem. Aby sa tu zároveň vytvárali medzi ľuďmi dobré vzťahy, lebo tak sa lepšie býva a žije.

Získané prostriedky budú použité na dlhodobé projekty nadácie ako Daruj knihu, Mladí filantropi - young4BA alebo Klub darcov.

 

www.knb.sk

 

Divé maky vznikli v roku 2005 ako štipendijný program pre nadané rómske deti, ktorých rodiny nemajú financie na pokrytie nákladov súvisiacich so vzdelávaním a rozvojom talentu.
Dnes sú Divé maky profesionálnou organizáciou, ktorá sa snaží prispieť k riešeniu rómskej problematiky cestou vzdelávania rómskych detí a mládeže. Od svojho vzniku udelili 387 štipendií, pripravili 66 mladých ľudí na štúdium na stredných školách, 5 na štúdium na vysokých školách
a neustále pribúdajú ďalší. Okrem štipendijného programu organizujú Divé maky každoročne festival Cigánsky bašavel a tento rok po prvý krát aj týždeň rómskej kuchyne s názvom Gipsy food festival, počas ktorého mali ľudia možnosť ochutnať rómske jedlá  vo vybratých reštauráciách v Bratislave.
Divé maky sa snažia formovať pozitívnym smerom aj verejnú mienku realizáciou kampaní zameraných na lámanie predsudkov voči Rómom. Výťažok z akcie “Preteky kačíc” použijeme
na organizáciu vzdelávacích aktivít pre 72 detí zapojených do Divých makov a úhradu nákladov súvisiacich s ich vzdelávaním a rozvojom talentu.  

 

www.divemaky.sk 

 

 

Mládež ulice je občianske združenie, ktoré od roku 2004 realizuje nízkoprahový terénny program
pre deti a mladých ľudí v sociálne vylúčenej komunite v ubytovni Modrý dom v bratislavskej Petržalke. Poskytuje tu služby sociálne - poradenstvo (sociálne, kariérne, rodinné), distribúciu
k iným odborníkom, situačnú a krízovú intervenciu, doučovanie ale aj služby voľnočasové (umelecké, kreatívne, športové, súťažne aktivity, rozvoj sociálnych zručností, výlety a pod.). Program podobného charakteru realizuje od roku 2012 aj v oblasti Východné/Rendez v Rači,
kde sa venuje sídliskovej mládeži. Nízkoprahovosť znamená maximálnu dostupnosť pre klientov (finančnú, psychologickú, časovú) a služby Mládeže ulice vytvárajú priestor pre bezpečné
a aktívne trávenie voľného času pre ohrozené skupiny detí a mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí. 

 

www.mulice.sk

 

 

Námestie pre ľudí - sme skupina architektov, študentov a dobrovoľníkov, ktorým záleží
na tom, ako vyzerajú verejné priestory v našich mestách. Rozhodli sme sa venovať svoju energiu a čas do zlepšenia situácie na Kamennom námestí v Bratislave, ktoré je v súčasnosti jedným
z najzanedbanejších verejných priestorov. Spolu s ľuďmi z miestnej komunity a spolu s ďalšími organizáciami sa snažíme priniesť na námestie zaujímavé aktivity a zlepšiť jeho vzhľad, aby sa stalo kvalitným a príjemným priestorom - miestom pre ľudí.


www.namestiepreludi.sk
www.facebook.com/namestiepreludi

 

 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - viete, že autizmus je globálnou svetovou zdravotnou krízou? Jedno dieťa zo 110 narodených je autistické. Misiou organizácie je otvárať dvere do sveta autizmu a objavovať dôvody na radosť zo života pre deti a ľudí s autizmom
a rodiny, v ktorých žijú.


www.sposa.sk

 

 

Zelená hliadka je združením občanov, ktorí sa už nedokážu prizerať nahromadeným odpadkom
a mestu plného reklamy. V duchu motta: "Lebo sa nás to týka" poukázať
na problém odpadu na uliciach v našom meste a motivovať ľudí, aby sa angažovali
v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky
na uliciach. Našim cieľom však nie je nahrádzať prácu samospráv ani vytvoriť svet
bez odpadkov. Zároveň chceme poukázať na problematiku premnoženia reklamných zariadení
v Bratislave. Chceme prispieť k obmedzeniu počtu nielen nelegálnych reklamných plôch a uvoľniť viac miesta aj pre zeleň.

 

 

https://www.facebook.com/zelenahliadka

 

 

 

Komunitná nadácia Bratislava je malá veľká nadácia. Malá je možno svojou kanceláriou a počtom ľudí, ktorí v nej pracujú, veľká je však svojimi aktivitami, čo všetko sa jej od založenia v roku 2000 podarilo. Za ten čas zrealizovali prostredníctvom nadácie svoje projekty a aktivity už stovky neziskových organizácií či neformálnych skupín ľudí. Okrem toho pripravuje nadácia aj vlastné aktivity, ktorými sa snaží podporovať myšlienku filantropie, zvyšovať kvalitu života a vzbudiť medzi obyvateľmi mesta záujem o to, kde a ako žijú, aby mali pocit spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za toto mesto. A aby zároveň vytvárali dobré vzťahy medzi sebou, lebo tak sa lepšie býva a žije : )

 

 

www.knb.sk 

 

 

Preteky kacic